Obchodné a reklamačné podmienky

predávajúceho Katarína Šlesárová

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) pre nákup tovaru

Predávajúcim v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok je Katarína Hoffmann Šlesárová, 01701 Považská Bystrica, Lánska 961/62, Slovensko, IČO: 53276698, Okresný úrad Považská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 330-26987 (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakt:

Poštová adresa na doručovanie zásielok predávajúcemu: Židovská 21, 811 01, Bratislava

Emailová adresa: info@katarinaslesar.com

Zákaznícka linka: +421 (0) 944 166 865

 1. Objednávanie tovaru z webovej stránky predávajúceho www.katarinaslesar.com

1.1 Pri objednávaní cez internet je potrebné uviesť nasledujúce údaje kupujúceho:

1.2 Fyzická osoba, ktorá nakupuje ako spotrebiteľ, t.j., ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie:

 • Meno a priezvisko,
 • Adresu na doručovanie,
 • Emailový a telefonický kontakt.

1.3 Osoba, ktorá nakupuje v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, uvedie:

 • Obchodné meno a právnu formu
 • Sídlo
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH (ak bolo pridelené)
 • Doručovaciu adresu ak je odlišná od sídla.

1.4 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že je povinný predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu tovaru ako aj náklady na doručenie tovaru na adresu uvedenú kupujúcim a, že si zvolil vyhovujúci spôsob dopravy a úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Kupujúci súčasne potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5 Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.carlla.sk a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar ako aj ostatné platobné povinnosti uvedené v objednávke.

1.6 Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu potvrdená e-mailom. Kupujúci objednaním tovaru a uzatvorením kúpnej zmluvy na diaľku potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane príslušnej DPH.

1.7 Objednaný tovar sa považuje za uhradený momentom pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

1.8 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

1.9 Na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky najmä detaily objednávky (druh tovaru, množstvo, cena, spôsob dodania tovaru, predpokladaný termín dodania tovaru a cena dopravy tovaru).

1.10 Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. V prípade potreby dlhšej dodacej doby, predávajúci na túto skutočnosť upovedomí kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Dodávka objednaného tovaru sa však bude uskutočňovať podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, zvyčajne od 5 do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

1.11 Pri preberaní tovaru je kupujúcemu doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prevzatí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci pri prevzatí tovaru prípadne e-mailom najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

1.12 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.

 1. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

2.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim ktorý je spotrebiteľom.

3.1 Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať tak aby nedošlo k poškodeniu alebo inému znehodnoteniu tovaru, inak predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá za škodu, ktorá poškodením tovaru predávajúcemu vznikla.  Zakúpený tovar objednávateľ zašle v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu predávajúceho (ale nie formou dobierky). Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej forme doručením odstúpenia od zmluvy na poštovú adresu predávajúceho alebo e-mailom na adresu Židovského 21, 811 01, Bratislava, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní bankovým prevodom na účet objednávateľa. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

3.2 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy sa táto kúpna zmluva ruší od začiatku ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

3.3 V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

3.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

3.5 Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru a oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

 1. Dodanie tovaru a cena dodania tovaru (poštovné).

4.1 Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • zasielanie prepravnou službou / kuriérom
 • zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu

4.2 Objednaný tovar je možné si prevziať osobne v sídle spoločnosti alebo na inej adrese uvedenej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

4.3 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.

4.4 Osobné údaje objednávateľa spracúvame v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Objednávateľ súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on- line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

4.5 Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade zrušenia objednávky v zmysle tohto bodu zo strany kupujúceho právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady vzniknuté týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu nákladov hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné zaobstarať a na ktorého zaobstarania predávajúci vynaložil preukázateľné náklady.

4.6 V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvodoch pre ktoré nie je možné tovar dodať. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

4.7 Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

 1. Reklamačný poriadok a Záručné podmienky.

5.1 Kupujúci,  je povinný sa zoznámiť s týmto Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok.

Záruka

5.2 Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými náležitosťami pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

5.3 V prípade ak predávajúci na žiadosť kupujúceho vydá záručný list, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah, rozsah, podmienky a dobu platnosti záruky ako aj spôsob, akým je možné uplatniť nároky plynúce zo záruky.

Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia

5.4 Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa považuje kupujúcim za prevzatý okamihom prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho respektíve okamihom  prevzatia tovaru od dopravcu. V prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľ sa tovar považuje za prevzatý okamihom jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu respektíve prvému prepravcovi.

5.5 Záručná doba je:

 • u nového tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu;
 • záručná doba na spotrebnom tovare  je 24 mesiacov. V prípade ak je na spotrebnom tovare uvedená doba spotreby záručná doba trvá do tohto dátumu.

5.6 Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

5.7 Keď je kupujúci spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa v platnom znení .

5.8 Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 • prirodzeným opotrebením veci,
 • nesprávnou obsluhou v rozpore s návodom na obsluhu,
 • mechanickým poškodením veci s výnimkou výrobných vád materiálu

Kontrola tovaru pri prevzatí

5.9 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštovou prípadne kuriérskou službou (ďalej aj ako „Kuriér“), prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho alebo označenia kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od Kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

5.10 Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou Kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby, ktorý tovar doručil. Poškodený tovar kupujúci od Kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

5.11 V prípade ak kupujúci u pracovníka kuriérskej služby potvrdil, že tovar prevzal bez vád, predávajúci neuzná reklamáciu mechanického poškodenia tovaru kupujúcim a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Uplatnenie práva z vád tovaru / reklamácia.

5.12 Miestom pre uplatnenie reklamácie je Katarína Hoffmann Šlesárová, 01701 Považská Bystrica, Lánska 961/62, Slovensko, IČO: 53276698.

5.13 Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, emailový kontakt, tel. číslo).

5.14 V prípade uplatnenia reklamácie z vád tovaru má kupujúci nasledovné práva:

5.15 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.16 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5.17 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.18 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie), ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.19 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.20 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.21 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu alebo poštou predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.22 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. Alternatívne riešenie sporu

6.1  Predávajúci informuje týmto spotrebiteľa, že spotrebiteľ má možnosť za podmienok uvedených v týchto VOP a v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“) riešiť spor prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ako aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov podľa Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu online na http://ec.europa.eu/consumers/odr.

6.2 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci neodpovie na žiadosť do 30 dní odo dňa jej odoslania alebo na ňu odpovie zamietavo, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

6.3 Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 zákona o alternatívnom riešení sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť návrh podľa § 13 zákona o alternatívnom riešení sporov, o. i. aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

6.4 Stranami sporu sú spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

6.5 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejňuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

6.6 Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba, ktorá je subjektom alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najviac v sume päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

 1. Ochrana osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ osobných údajov spracúvaných za účelom predaja prostredníctvom e-shopu.sk je:

Katarína Šlesárová, 01701 Považská Bystrica, Lánska 961/62, Slovensko, IČO: 53276698, Okresný úrad Považská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 330-26987

Kontaktné údaje: tel.: +421 (0) 948 922 704, e-mail: info@katarinaslesar.com

Zodpovedná osoba: Katarína Šlesárová

7.2 Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti predávajúceho a práva dotknutej osoby v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov umiestnených v hlavnom menu na www.carlla.sk.

7.3 Predávajúci zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúcich v zmysle platných právnych predpisov. Kupujúci má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7.4 Účel spracúvania osobných údajov: osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie z uzavretej kúpnej zmluvy

7.5. Právny základ spracúvania osobných údajov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona č. 18/2018 Z. z.

7.6 Oprávnené záujmy predávajúceho: zasielanie marketingových informácií prostredníctvom e-mailu; tento spôsob spracúvania osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek namietať na info@katarinaslesar.com alebo prostredníctvom kliknutia na odhlásenie sa zo zasielania marketingových informácií priamo v zaslanom e-maile

7.7 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu alebo iná adresa dodania tovaru, telefónne číslo, heslo.

7.8 Doba uchovania osobných údajov: po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie osobných údajov po dobu dlhšiu.

7.9 Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.

7.10 Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania: predávajúci nevyužíva automatizované rozhodovanie a profilovanie kupujúcich.

 1. Všeobecné ustanovenia vzťahujúce sa k Všeobecným obchodným podmienkam

8.1 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

8.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

8.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok.

8.4 Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.katarinaslesar.com.

8.5 Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

8.6 Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá predávajúci objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

8.7. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.